Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Roi Et

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
1

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ( ผอ.สายยนต์  สีหาบัว) บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด สถานีเพาะชำกล้าไม้ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ ๑ จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่าย ทสม.จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเล-ดอนใหญ่ จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายชนาส  ชัชวาลวงศ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ ป่าชุมชนดงทำเล –ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น  “วันป่าชุมชนแห่งชาติ”  โดยมีเจตนารมณ์ให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลผืนป่าและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ในงานกิจกรรมมีพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้กับเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ  ที่ร่วมกันบริหารจัดการป่าชุมชนและร่วมดูแลรักษาป่าพะยูงผืนใหญ่ในป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่  ซึ่งถือเป็นป่าชุมชนต้นแบบของจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมบวชป่า ปลูกต้นไม้  แสดงนิทรรศการให้ความรู้ แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนของกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชน โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก  ซึ่งจังหวัดจะขยายผลการจัดการป่าชุมชนแห่งนี้ไปสู่เครือข่ายป่าชุมชนอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป  

แกลเลอรี่