Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

Roi-et Provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
1

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 ต.ค. 62

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

4 ก.ค. 62

ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง ก้าหนดแบบการขึนทะเบียนการใช้น้าบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
4 ก.ค. 62

ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต แบบค้าขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด: 2288 ครั้ง
4 ก.ค. 62

ระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณา ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 3.78 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
4 ก.ค. 62

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 2289 ครั้ง
4 ก.ค. 62

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
4 ก.ค. 62

รวมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

21 มิ.ย. 60

คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
1 2 3 >