Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Roi Et

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
1

พันธกิจ

พันธกิจ

             ๑.บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๒.เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไกและข้อมูลในการบริหารจัดการ

รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ