Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Roi Et

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
1

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ส่วนอำนวยการ 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 • ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยงานสารบรรณ งานธุรการ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ
 • ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล การเลื่อนเงินเดือน สมุดประวัติ บำเหน็จบำนาญ การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์
 • ดำเนินงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้อง และงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่อง และติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ               
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการคลัง งบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ ​

 • เบิกจ่ายงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบ ติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีและการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ              
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 • บริหารงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบ มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมการใช้พลังงาน ดูแลอาคารสำนักงาน สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง การใช้รถราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 • ควบคุม ดูแล รักษา การใช้ประโยชน์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสิ่งแวดล้อม 

1. ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

 • จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
 • ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 • พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่ายอื่น ๆ
 • บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายควบคุมมลพิษ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 • จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
 • เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ   

1. ฝ่ายอนุญาต มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 • การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาตอื่น ๆ ตามกฎว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใช้เลื่อยยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยยนต์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
 • ปฏิบัติหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 • รับคำขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคำขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและที่ดินในระดับจังหวัด
 • ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนทรัพยากรน้ำ

1. ฝ่ายน้ำผิวดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 • รับคำขอสัมปทาน ต่ออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคำขอปรับอัตราค่าน้ำหรือคำรับรองมาตรวัดน้ำ
 • ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
 • ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายน้ำบาดาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 • การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
 • การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
 • ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
 • ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนยุทธศาสตร์

1. ฝ่ายแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 • จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 • จัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
 •  ประสานการจัดทำแผนการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เครือข่ายการมีส่วนร่วม
 • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัด จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 • ประสานราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัด
 • ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัด
 • จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ
 • ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ                 
 • รายงานความก้าวหน้า หากมีปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอผู้บังคับบัญชา

3. ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 • กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรายงานประจำปี
 •  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย